Regulamin i polityka prywatności

 

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług w ramach Serwisu KS Cover przez Klub Strzelecki “COVER”, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Okrąg 4/48, 00-423 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000514208, NIP: 7010429381, REGON: 147290260.

I. WPROWADZENIE

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do świadczenia usług w ramach lub w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet w domenach kscover.pl oraz ks-cover.pl.
  1. Niniejszy Regulamin spełnia w szczególności wymogi określone w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  1. Regulamin dostępny jest w Serwisie Usługodawcy w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalenie i odtwarzanie przez Usługobiorcę (np. poprzez zapisanie na dysku komputera lub wydrukowanie).
  1. Korzystanie z Serwisu i jego Funkcjonalności, w tym w szczególności prowadzenie Konta Klienta oraz składanie Zamówień, skierowane jest do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Kontakt z Usługodawcą

 • Kontakt z Usługodawcą możliwy jest w następujący sposób:
  • pocztą elektroniczną na adres: biuro@kscover.pl;
   • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 505 790 370;
   • listownie na adres: Klub Strzelecki “COVER” Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, ul. Okrąg 4/48, 00-423 Warszawa.
  • Czas udzielenia odpowiedzi zależny jest od ilości zgłoszeń otrzymanych przez Usługodawcę oraz poziomu skomplikowania zgłoszenia. W każdym przypadku Usługodawca udziela odpowiedzi w terminach wynikających z obowiązujących przepisów, gdy mają one zastosowanie.

3. Definicje

 • Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty lub wyrażenia, pisane wielką literą, należy przez nie rozumieć:
  • Serwis – serwisy internetowe udostępniane przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet w domenach kscover.pl oraz ks-cover.pl;
   • Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;
   • Usługobiorca – osoba, która korzysta z Serwisu, w tym jego Funkcjonalności;
   • Usługodawca – Klub Strzelecki “COVER”, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Okrąg 4/48, 00-423 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000514208, NIP: 7010429381, REGON: 147290260;
   • Funkcjonalności Serwisu – funkcjonalności udostępnione przez Usługodawcę w ramach Serwisu, w tym w szczególności usługi świadczone drogą elektroniczną, tj. usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
   • Umowa Zawarta na Odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
   • Konto Klienta – zbiór ustawień technicznych i indywidualnych uprawnień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu, pozwalający na korzystanie z wydzielonej dla Usługobiorcy części Serwisu i dostępnych w niej funkcjonalności;
   • Zajęcia – zajęcia strzeleckie, w tym teoretyczne i praktyczne, prowadzone przez Usługodawcę w obiektach strzeleckich, w tym usługi powiązane obejmujące korzystanie z przestrzeni, sprzętu lub ekwipunku strzeleckiego;
   • Rezerwacja Zajęć – zawarcie z Usługodawcą umowy o udział w Zajęciach na warunkach określonych w Regulaminie oraz Opisie Produktu, w tym w terminie określonym podczas Rezerwacji Zajęć;
   • Zakup Vouchera – zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą oraz Usługobiorcą, na podstawie której Usługobiorca nabywa, na własną rzecz lub na rzecz osoby trzeciej, prawo do dokonania Rezerwacji Zajęć określonych w Opisie Produktu, z tym zastrzeżeniem, że odpowiednio Usługobiorca lub osoba trzecia nie są w takim przypadku zobowiązani do ponoszenia dodatkowego wynagrodzenia z tytułu Rezerwacji Zajęć, natomiast uprawnieni są do wymiany Vouchera na prawo udziału w Zajęciach określonych w Opisie Produktu;
   • Voucher – oznacza dokument wydany Usługobiorcy przez Usługodawcę w związku z dokonaniem Zakupu Vouchera, w tym dokument wydany w formie elektronicznej, będący odzwierciedleniem prawa do dokonania Rezerwacji Zajęć określonych w Opisie Produktu;
   • Zamówienie – oznacza Rezerwację Zajęć lub Zakup Vouchera;
   • Produkt – oznacza Zajęcia lub Voucher;
   • Opis Produktu – pochodzący od Usługodawcy i zamieszczony w Serwisie opis warunków, na których dokonywana jest Rezerwacja Zajęć, w tym Rezerwacja Zajęć na podstawie Vouchera, w tym w szczególności mogący określać typ Zajęć, cenę, czas trwania, prowadzącego, udostępniony w ramach Zajęć sprzęt oraz dodatkowe wymagania, których spełnienie może być niezbędne dla udziału w konkretnych Zajęciach.

II. KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Podstawowe zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie.
  1. Usługobiorca nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę oraz mechanizm działania Serwisu.
  1. Treści zamieszczone w Serwisie, takie, jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane mogą być chronione prawami własności intelektualnej przysługującymi Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł umowę w zakresie korzystania z tych treści na potrzeby prowadzenia Serwisu. Żaden fragment treści publikowany w Serwisie nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy.
  1. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Serwisu, w tym poszczególnych Funkcjonalności Serwisu, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający prawa lub dobra osobiste Usługodawcy lub osób trzecich.
  1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia w działaniu Serwisu.
  1. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek, do celów niekomercyjnych.
  1. Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania lub zablokowania niektórych Funkcjonalności Serwisu, w szczególności Konta Klienta, w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu. O podjętych działaniach Usługobiorca zostanie poinformowany drogą mailową w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia uzyskania przez Usługodawcę informacji dotyczących naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę.

2. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 • Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Usługobiorców z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
  • Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Usługobiorcę umożliwi korzystanie z Serwisu, przy czym minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem punktu poprzedzającego, są następujące:
   • posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet;
   • korzystanie z aktualnej wersji przeglądarki internetowej Mozilla Firefox, Opera, Google Chrom, MS Internet Explorer, Microsoft Edge, która zapewni obsługę plików cookie oraz JavaScript.
  • W celu korzystania z Konta Klienta, przesłania formularza kontaktowego albo w celu zapisania się na newsletter, konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Zagrożenia związane z korzystaniem z usług elektronicznych

 • Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Serwisie.
  • Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Usługobiorców przez osoby nieuprawnione, dlatego Usługobiorcy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Usługobiorcy powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet.
  • Do podstawowych, potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
   • złośliwe oprogramowanie (ang. malware);
   • różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy, takie jak wirusy, robaki, trojany, keyloggery lub dialery;
   • programy szpiegujące (ang. spyware);
   • programy śledzące działania Usługobiorcy, które gromadzą informacje o Usługobiorcy i wysyłają je, zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody, autorowi programu;
   • niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym (spam);
   • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (tzw. phishing);
   • włamania do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy.
  • Usługobiorca, aby uniknąć powyższych zagrożeń, może zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.
  • Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
   • włączona zapora sieciowa (tzw. firewall);
   • regularne aktualizacje oprogramowania;
   • nieotwieranie załączników do poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
   • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
   • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
   • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
   • szyfrowanie transmisji danych;
   • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
   • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

III. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU

1. Postanowienia wspólne dla wszystkich funkcjonalności Serwisu

 1. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia następujące Funkcjonalności:
  1. przeglądanie zasobów Serwisu;
   1. korzystanie z Konta Klienta, w tym składanie Zamówień;
   1. koszyk zakupów;
   1. formularz kontaktowy;
   1. newsletter;
  1. Funkcjonalności Serwisu są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem przerw technicznych niezbędnych dla wykonania prac serwisowych.
  1. Korzystanie z Funkcjonalności Serwisu jest bezpłatne. Zamówienia dokonywane są za wynagrodzeniem, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenie wyjątków przez Usługodawcę.

2. Przeglądanie zasobów Serwisu

 • Usługodawca udostępnia zasoby Serwisu na żądanie Usługobiorcy.
  • Usługobiorca uzyskuje dostęp do poszczególnych zasobów w ramach Serwisu poprzez żądanie skierowane do serwera Usługodawcy, w tym w szczególności dokonane poprzez wywołanie adresu serwera Usługodawcy w przeglądarce internetowej Usługobiorcy, poprzez wykorzystanie hiperłączy zewnętrznych, jak też odnośników zawartych w samym Serwisie.
  • Zasoby Serwisu obejmują w szczególności informacje dotyczące Usługodawcy oraz informacje dotyczące rodzaju oraz terminu oferowanych przez Usługodawcę Zajęć. O zakresie zasobów Serwisu udostępnianych Usługobiorcy decyduje Usługodawca. Zasoby te podlegać mogą zmianom w czasie.

3. Korzystanie z Konta Klienta

 • Usługodawca udostępnia Usługobiorcy możliwość korzystania z Konta Klienta. Konto Klienta umożliwia w szczególności:
  • Złożenie Zamówienia, zgodnie z aktualną ofertą i Opisem Produktu prezentowanym w Serwisie;
   • dostęp do podstawowych danych Usługobiorcy oraz ich modyfikację w zakresie przewidzianym przez Usługodawcę;
   • dostęp do historii Zamówień.
  • Dla określonego adresu e-mail założone może zostać wyłącznie jedno Konto Klienta.
  • Umowa o prowadzenie Konta Klienta zawarta zostaje poprzez dokonanie rejestracji w Serwisie oraz akceptację warunków niniejszego Regulaminu. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest dla Usługobiorcy po dokonaniu rejestracji w Serwisie.
  • Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym Usługobiorca podaje wymagane dane osobowe oraz składa wymagane oświadczenia. Wypełnienie wymaganych pól oraz złożenie wymaganych oświadczeń jest warunkiem zawarcia umowy o prowadzenie Konta Klienta. Informacje podane w formularzu rejestracyjnym powinny być zgodne z prawdą.
  • Dostęp do Konta Klienta zabezpieczony jest hasłem ustanowionym przez Usługobiorcę. Usługodawca może określić minimalne wymogi w zakresie siły hasła. Usługobiorca powinien zachować w poufności, tj. nie udostępniać osobom trzecim, danych wymaganych do zalogowania do Konta Klienta. W sytuacji, w której doszło do udostępnienia danych niezbędnych do logowania Usługobiorca powinien niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę oraz dokonać zmiany hasła. Zmiany hasła dokonać można korzystając z funkcjonalności dostępnej w Koncie Klienta.
  • Umowa o prowadzenie Konta Klienta zawarta zostaje na czas nieokreślony.
  • Usługobiorca może w każdej chwili, bez podawania przyczyny, zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, w szczególności z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych powyżej. Po wysłaniu żądania, Konto Klienta zostanie usunięte w terminie 14 dni od otrzymania żądania przez Usługodawcę.
  • Uprawnienie Usługobiorcy do żądania usunięcia Konta Klienta nie narusza uprawnień do odstąpienia od umowy, przysługujących Usługobiorcy będącemu osobą fizyczną zawierającą umowę o prowadzenie Konta Klienta: i) w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; albo ii) w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, ale nie mających dla Usługobiorcy charakteru zawodowego. Uprawnienia do odstąpienia umowy opisane zostały w rozdziale V pkt 2 Regulaminu.
  • Usługodawca może z ważnych powodów, w szczególności takich jak planowane zaprzestanie prowadzenia Serwisu, wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta Klienta, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez przesłanie Usługobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail przypisany do Konta Klienta. W takim przypadku Konto Klienta zostanie usunięte po upływie terminu wypowiedzenia.
  • Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o prowadzenie Konto Klienta.
  • Umowa o prowadzenie Konta Klienta zostaje także automatycznie rozwiązana z upływem 366 dni począwszy od dnia następującego po dniu ostatniego skutecznego logowania Usługobiorcy do Konta Klienta.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usługi prowadzenia Konta Klienta wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
  • Zamówienia składane są na zasadach określonych w rozdziale IV niniejszego Regulaminu.

4. Koszyk zakupów

 • Usługodawca udostępnia Usługobiorcy możliwość korzystania z koszyka zakupów.
  • Korzystanie z koszyka zakupów polega na możliwości zapisania produktów lub usług mogących być przedmiotem Zamówienia oraz wyświetlenia listy takich produktów i usług na żądanie Usługobiorcy, dokonane poprzez naciśnięcie dedykowanego przycisku.
  • Dla korzystania z koszyka zakupów niezbędne jest zamieszczenie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności w pamięci przeglądarki) lub skorzystanie z innej podobnej technologii umożliwiającej zapisanie informacji w urządzeniu użytkownika.
  • Lista produktów lub usług dodanych do koszyka zakupów dostępna jest dla Usługobiorcy przez okres ważności plików cookie lub innych podobnych technologii zapisanych w urządzeniu końcowym Użytkownika, o czym Usługodawca informuje odrębnie w Polityce Prywatności Serwisu.

5. Formularz kontaktowy

 • Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca może udostępnić Usługobiorcy formularz kontaktowy, umożliwiający Usługobiorcy skierowanie wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, w szczególności celem uzyskania informacji o ofercie, dostępności i zakresie świadczonych usług.
  • W celu skorzystania z formularza kontaktowego konieczne jest podanie wszystkich informacji oznaczonych przez Usługodawcę jako wymagane, złożenie wszystkich wymaganych oświadczeń oraz naciśnięcie przycisku „wyślij” lub innego równoznacznego. Brak podania wymaganych informacji uniemożliwia skorzystanie z formularza kontaktowego.
  • Czas udzielenia odpowiedzi zależny jest od ilości zgłoszeń otrzymanych przez Usługodawcę oraz poziomu skomplikowania zgłoszenia. W każdym przypadku Usługodawca udziela odpowiedzi w terminach wynikających z obowiązujących przepisów, gdy mają one zastosowanie.

6. Newsletter

 • Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca może udostępnić Usługobiorcy możliwość wyrażenia woli otrzymywania od Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej treści o charakterze informacji handlowych oraz innych informacji dotyczących Usługodawcy i jego działalności, w tym w szczególności dotyczących oferowanych Zajęć lub innych usług.
  • W celu zapisu na newsletter Usługobiorca podaje w dedykowanym miejscu w ramach Serwisu swój adres e-mail, inne wymagane dane (jeśli ma to zastosowanie) oraz składa wymagane oświadczenia. Usługobiorca podaje adres e-mail, do którego wykorzystania jest uprawniony.
  • Możliwość zapisu na newsletter może być udostępniona przez Usługobiorcę w różnych miejscach w Serwisie, w tym w szczególności podczas wypełniania formularzy rejestracyjnych i kontaktowych. W przypadku dokonywania zapisu na newsletter z poziomu Konta Klienta, dla zapisania na newsletter może nie być wymagane dodatkowe podanie adresu e-mail Usługobiorcy.
 • Newsletter wysyłany będzie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować z usługi zapisu na newsletter, kontaktując się z Usługodawcą, co jest równoznaczne z rezygnacją z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newsletteru może nastąpić także poprzez kliknięcie w odnośnik znajdujący się w stopce każdego maila zawierającego newsletter.

IV. ZAMÓWIENIA

1. Postanowienia wspólne dla wszystkich rodzajów Zamówień

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy, zgodnie z aktualną ofertą prezentowaną w Serwisie.
  1. Możliwość składania Zamówień skierowana jest do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Jednocześnie właściwy Opis Produktu może zawierać dodatkowe ograniczenia co do możliwości udziału w poszczególnych Zajęciach.
  1. Złożenie Zamówienia odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie oraz w Opisie Produktu.
  1. Możliwość złożenia Zamówienia dostępna jest wyłącznie dla Usługobiorców, którzy zawarli z Usługodawcą umowę o prowadzenie Konta Klienta. Usługobiorca ma możliwość zawarcia umowy o prowadzenie Konta Klienta także na etapie składania Zamówienia.
  1. Usługobiorca nie jest zobowiązany do składania Zamówień, w tym w oznaczonej ilości lub wartości.
  1. Do złożenia Zamówienia dochodzi w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
   1. Usługobiorca dokona wyboru Produktu mającego być przedmiotem Zamówienia, w tym poprzez dodanie Produktu do koszyka zakupów;
   1. Usługobiorca złoży oświadczenie woli obejmujące Zamówienie, poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, „Kupuje i płacę” lub innego podobnego przycisku;
   1. Usługobiorca dokona płatności za Zamówienie w pełnej wysokości, w jeden ze sposobów płatności udostępniony w Serwisie, przy czym za moment płatności uważa się moment uznania rachunku bankowego Usługodawcy;
   1. Usługodawca przekaże Usługobiorcy wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie złożenia Zamówienia.
  1. Usługobiorca może wprowadzić zniżki na Zamówienia z tytułu członkostwa w KS Cover lub z innego tytułu.
  1. Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności oferowanych w ramach Serwisu wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. Usługodawca nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Usługobiorca powinien skontaktować się z właściwym dostawcą usług płatniczych celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. Usługodawca nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez dostawcę usług płatniczych.

2. Rezerwacja Zajęć

 • Wraz z dokonaniem Rezerwacji Zajęć dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą oraz Usługobiorcą umowy o udział w Zajęciach, na warunkach określonych w Regulaminie oraz Opisie Produktu. Udział w Zajęciach odbywa się za wynagrodzeniem określonym każdorazowo w Opisie Produktu.
  • Dokonanie Rezerwacji Zajęć na podstawie Vouchera nie jest możliwe za pośrednictwem Serwisu. W takim przypadku konieczny jest kontakt z Usługodawcą, w szczególności z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  • Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, przepisów porządkowych i regulaminów obowiązujących w obiektach, w których prowadzone są Zajęcia.
  • Udział w Zajęciach możliwy jest po okazaniu dokumentu tożsamości oraz po spełnieniu wszystkich mających zastosowanie wymogów wynikających z ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji oraz rozporządzeń wykonawczych, w tym w szczególności po przekazaniu wymaganych prawem danych.
  • Usługobiorca zobowiązany będzie do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, zgodnie z cennikiem dostępnym w obiekcie strzeleckim, w przypadku korzystania z dodatkowych usług nie będących przedmiotem Rezerwacji Zajęć, zgodnie z właściwym Opisem Produktu. Dotyczy to w szczególności wynajęcia lub zakupu sprzętu lub wyposażenia, nie wymienionego w Opisie Produktu.
  • Zajęcia nie ulegają przedłużeniu w przypadku spóźnienia Usługobiorcy. Usługobiorca nie jest w takim przypadku uprawniony do żądania zwrotu części wynagrodzenia.
  • Usługobiorca może odwołać dokonaną Rezerwację Zajęć, nie później niż na 36 godzin przed planowanym terminem Zajęć, wysyłając wiadomość e-mail na adres zajęcia@kscover.pl. W takim przypadku Usługodawca dokona w terminie 48 godzin zwrotu wynagrodzenia wpłaconego przez Usługobiorcę z tytułu Rezerwacji Zajęć, która została odwołana, na rachunek bankowy, z którego wynagrodzenie zostało wniesione. Wynagrodzenie podlegające zwrotowi zostanie pomniejszone o opłatę z tytułu odwołania Rezerwacji Zajęć, opisaną poniżej.
  • Usługobiorca zobowiązany będzie do wniesienia opłaty z tytułu odwołania Rezerwacji Zajęć, w wysokości 10% wynagrodzenia wpłaconego przez Usługobiorcę z tytułu Rezerwacji Zajęć, która została odwołana. Opłata ta zostanie potrącona przez Usługodawcę z wynagrodzenia podlegającego zwrotowi Usługobiorcy, na co Usługobiorca wyraża zgodę.
  • Usługobiorca nie ma możliwości odwołania Rezerwacji Zajęć później niż na 36 godzin przed planowanym terminem Zajęć. W przypadku niestawienia się Usługobiorcy na Zajęcia, wynagrodzenie wpłacone przez Usługobiorcę z tytułu Rezerwacji Zajęć nie podlega zwrotowi.
  • Usługodawca może, z istotnych powodów, odwołać Rezerwację Zajęć w każdym czasie. W takim przypadku Usługodawca dokona w terminie 48 godzin zwrotu wynagrodzenia wpłaconego przez Usługobiorcę z tytułu Rezerwacji Zajęć, która została odwołana, na rachunek bankowy, z którego wynagrodzenie zostało wniesione.
  • Postanowienia Regulaminu dotyczące odwoływania Rezerwacji Zajęć nie naruszają uprawnień do odstąpienia od umowy, przysługujących osobie fizycznej w odniesieniu do Umowy Zawartej na Odległość:  i) w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; albo ii) w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, ale nie mającą dla tej osoby charakteru zawodowego. Uprawnienia do odstąpienia umowy opisane zostały w rozdziale V pkt 2 Regulaminu.

3. Zakup Vouchera

 • Wraz z dokonaniem Zakupu Vouchera dochodzi do nabycia przez Usługobiorcę na własną rzecz lub na rzecz osoby trzeciej, prawa do dokonania Rezerwacji Zajęć, na warunkach określonych w Opisie Produktu, z tym zastrzeżeniem, że odpowiednio Usługobiorca lub osoba trzecia nie są w takim przypadku zobowiązani do ponoszenia wynagrodzenia z tytułu Rezerwacji Zajęć, natomiast uprawnieni są do wymiany Vouchera na prawo udziału w Zajęciach określonych w odpowiednim Opisie Produktu.
  • O ile co innego nie wynika w właściwego Opisu Produktu, jeden Voucher uprawnia do dokonania jednorazowej Rezerwacji Zajęć.
  • Usługobiorca nabywa prawo do dokonania Rezerwacji Zajęć na rzecz osoby trzeciej, poprzez wskazanie imienia i nazwiska tej osoby na etapie Zakupu Vouchera. W zakresie, w jakim osoba trzecia dokonuje Rezerwacji Zajęć na podstawie Vouchera, stosuje się do niej odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Usługobiorcy.
  • Usługodawca przekaże Voucher na adres e-mail Usługobiorcy przypisany do Konta Klienta w terminie 48 godzin od dokonania przez Usługobiorcę płatności za Zamówienie w pełnej wysokości, w jeden ze sposobów płatności udostępniony w Serwisie, przy czym za moment płatności uważa się moment uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
  • Szczegółowe warunki wymiany Vouchera na prawo udziału w Zajęciach, w tym rodzaj Zajęć oraz ich czas określone są każdorazowo w Opisie Produktu. Opis Produktu może także zawierać ograniczenie czasowe co do możliwości wymiany Vouchera na Rezerwację Zajęć. W takim przypadku, po upływie okresu wskazanego w Opisie Produktu Voucher traci swoją ważność, a Usługobiorca lub osoba trzecia tracą prawo do dokonania Rezerwacji Zajęć. O ile co innego nie wynika z Opisu Produktu, Voucher traci ważność po upływie 3 miesięcy od daty jego otrzymania przez Usługobiorcę, chyba że brak dokonania Rezerwacji Zajęć wynika z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.

V. POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

1. Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę: i) w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; albo ii) w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, ale nie mającą dla Usługobiorcy charakteru zawodowego.
  1. Postanowienia Regulaminu sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności mogące ograniczyć lub wyłączyć prawa przysługujące Usługobiorcy na podstawie takich przepisów, nie wiążą Usługobiorcy w zakresie, w jakim są nie do pogodzenia z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Prawo odstąpienia od umowy

 • Usługobiorca ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Zawartej na Odległość odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  • Oświadczenie może zostać złożone przykładowo na adres e-mail: biuro@kscover.pl.
  • Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Zawartej na Odległość wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Usługodawca niezwłocznie prześle Usługobiorcy na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu złożonego drogą elektroniczną.
  • Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Zawartej na Odległość, zwróci Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące tej umowy.
  • Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
  • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Usługobiorcy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w tym w szczególności w stosunku do Umów Zawartych na Odległość:
   • o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał przedmiot umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy za wyraźną zgodą Usługobiorcy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

VI. REKLAMACJE I SPORY

1. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji

 1. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje w szczególności na adres Usługodawcy: Klub Strzelecki “COVER” Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, ul. Okrąg 4/48, 00-423 Warszawa, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@kscover.pl.
  1. Reklamacje powinny zawierać opis zdarzenia lub problemu będącego przedmiotem reklamacji oraz dane kontaktowe umożliwiające przekazanie przez Usługodawcę odpowiedzi.
  1. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Usługobiorcę i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od jej otrzymania.
  1. Usługodawca przekaże odpowiedź na reklamację na trwałym nośniku, kanałem komunikacji odpowiadającym kanałowi, którym reklamacja została zgłoszona, chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na dostarczenie odpowiedzi innym kanałem komunikacji.

2. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 • Usługobiorca będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl);
   • wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę);
   • pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl.
  • Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy także, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych.

VII. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ USŁUGOBIORCY

Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane będą na zasadach określonych w Polityce Prywatności Serwisu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawo właściwe

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Serwisem i zawartymi z jego wykorzystaniem umowami jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Niniejsze postanowienie nie narusza praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa ich stałego zamieszkania.
  1. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

2. Obowiązywanie i zmiany Regulaminu

 • Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2021 roku.
  • Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług, jak też zmiany przepisów prawa mających wpływ na ich świadczenie.
  • Usługobiorcy zostaną poinformowani o zmianie treści Regulaminu poprzez umieszczenie takiej informacji w Serwisie.
  • Zmiany Regulaminu wejdą w życie w dniu wskazanym w informacji o zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od dnia poinformowania o zmianie. W przypadku brak akceptacji zmian, Usługobiorca może zrezygnować z dalszego korzystania z Serwisu oraz jego funkcjonalności.
  • Zmiany treści regulaminu nie wpływają na Zamówienia dokonane przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Do tych Zamówień stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu Zamówienia.
  • W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Usługobiorcę.